150.00 ₺ ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava!
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni
Buradasınız: Anasayfa / Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

  1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
  Şirketimiz iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico” veya “Şirket”), kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların iyzico tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
  Kullanıcılara ait kişisel veriler, iyzico tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iyzico’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile iyzico’nun sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  3. Kullanıcıların Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
  Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için iyzico tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için kullanıcıların açık rızasının alınması gerekmektedir.

  Bu kapsamda kullanıcıların kişisel verileri; kullanıcılara yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Kullanıcı hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve iyzico’ya ait internet sitesi, kullanıcı paneli ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Kullanıcı ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere iyzico’nun hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, iyzico’nun sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Kullanıcı’nın vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek, üçüncü şahıslara aktarılabilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

  4. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
  Kullanıcılara ait kişisel veriler, iyzico tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iyzico’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile iyzico’nun sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
  Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda veya iyzico’nun talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. iyzico, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. iyzico’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


  Veri Sorumlusu: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”)

  İletişim Bilgileri:
  iyzico Türkiye:
  Şirket Unvanı: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
  MERSİS Numarası: 0483034315700019
  Adres: Burhaniye Mahallesi Atilla Sokak No:7 Üsküdar İstanbul
  E-Posta:info@iyzico.com
  Telefon: +90 216 599 01 00

  iyzico Avrupa:
  Şirket Unvanı: iyzi Payments, UAB
  Sicil Numarası: 304782968
  Adres: Mėsinių g. 5, LT-01133 Vilnius LITHUANIA
  E-Posta:info@iyzico.com
  Telefon: +90 216 599 01 00

  iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında söz konusu kişilerin iyzico tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasıhedeflenmektedir.

  Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;

  -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
  -Doğru ve güncel olarak
  -İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
  -Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

  iyzico olarak Kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

  i.iyzico tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  ii.iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  iii.iyzico’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  iv.iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
  v.iyzico’nun sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

  Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kullanıcılara ait kişisel veriler elektronik ortamda veya iyzico’nun talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır.Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan Kullanıcılar;

  i.Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vi.Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  viii.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.

  iyzico, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. iyzico’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

 • Ticari İletişim Rıza Metni


  iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulacak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin olarak, bizzat kendisi ve/veya hizmet sağlayıcıları tarafından; her türlü reklam, kampanya, indirim, hediye, çekiliş, promosyonlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme, ihtiyaçlarıma özel fırsatlar geliştirilmesi, benimle olan bağlantının devamının sağlanması, müşteri memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, tanıtım, kutlama, temenni, onay alma ve pazarlama çalışmaları, amaçlarıyla tarafıma kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, çağrı merkezi, otomatik arama ve benzeri her türlü elektronik iletişim aracı ile Ticari Elektronik İleti gönderilmesini, benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.
  iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. / Mersis No: 0483034315700019 Tel No: 02165990100 Adres: Burhaniye Mah. Atilla Sok. No:7 Üsküdar İstanbul – Türkiye

 • Müşteri Bilgi Güvenliği Farkındalığı


  iyzico Bilgilerinizi Nasıl Korur?

  Müşterilerimizin işlemlerine ilişkin gizliliğin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. iyzico olarak, PCI Veri Güvenliği Standardı sertifikasyonunun en yüksek seviyesi olan Level 1 sertifikasına sahibiz. Güvenlik politikalarımızda belirtildiği üzere; iyzico, veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.


  Güvenliği için aşağıdaki 6 önemli kurala dikkat ediniz.

  1. Kimlik bilgilerinizin, şifrelerinizin veya diğer dizli bilgilerinizin üçüncü şahıların eline geçmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız destek hattı üzerinden ivedilikle bu durumu bize bildiriniz.
  2. Karşı tarafın kimliğinden emin olmadığınız telefon görüşmeleri veya elektronik yazışmalarda kişisel bilgilerinizi paylaşmayınız.
  3. iyzico online işlemleriniz için güvenli ve güncel bir tarayıcı kullanınız.
  4. Anti-virüs ve Anti-spyware programı kullanınız. iyzico online işlemleriniz için kullandığınız bilgisayarınızda güncel bir anti-virüs programı yüklü olduğundan emin olunuz. Anti virüs programları zararlı yazılımlara karşı bilgisayarınızı korumaktadır.
  5. Güvenlik zafiyetlerine karşı bilgisayarınızı korumak için işletim sisteminizi güncel tutmalısınız. Lütfen bu güncellenmeleri düzenli olarak yapmaya özen gösteriniz.
  6. E-postaları açmadan önce güvenilirliğini kontrol ediniz. Tanımadığınız kişilerden gelen (özellikle ilişiğinde dosya bulunan) şüpheli e-postaları açmayınız. iyzico e-posta veya telefon üzerinden hiçbir koşulda müşteri parolası veya kredi kartı parola ve numarası gibi hassas bilgiler talep etmez, sormaz. İyzico’dan gelmiş gibi görünen, size kullanıcı kodu, parola, kredi kartı ya da banka kartı numarası soran ya da kişisel bilgilerinizi güncellemenizi isteyen e-postaları asla dikkate almayınız.

  iyzico iletişim adresleri:

  iyzico operasyonel faaliyetler için yalnızca size aşağıdaki kanallar üzerinden hizmet vermektedir.
  iyizico Destek Hattı: +90 216 599 01 00
  Destek Hattı Çalışma Saatleri:
  Hafta İçi: 09:00-20:00
  Hafta Sonu: 10:00-17:00
  Mobil uygulama üzerinden canlı sohbet desteği: 7/24: iyzico mobil uygulaması üzerinden canlı sohbet desteği.
  iyzico destek e-posta adresi: destek@iyzico.com
  iyzico’nun müşteri memnuniyet aramalarını gerçekleştirdiği telefon numarası: +90 216 706 01 00


  Güvenliğiniz için bilmeniz gerekenler:

  iyzico, Platform'a ait web yönetim arayüzü için müşteri'ye erişim sağlayacaktır.

  Müşteri, parolayı gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve parolanın tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

  Müşteri, parolayı kaybetmesi durumunda bu durumu derhal iyzico'ya bildirmelidir. iyzico söz konusu parolanın kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak ve bu durumdan Müşteri'yi haberdar ederek en kısa sürede yeni bir şifre verecektir.

  Müşteri, sistemin veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Ulaşın Sadece WhatsApp